سال 93

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دوازدهمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز دوشنبه مورخ 17 / 06 / 93 با حضور اعضاء کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامائی تشکیل شد و طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت .

1- طرح پژوهشی  خانم دکتر " منصوره تجویدی  " از دانشکده پرستاری و مامائی واحد کرج با عنوان" تجربه معنویت در بارداری:تحقیق کیفی " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه  و داوطلبانه از آزمودنی ها .

ب) محرمانه بودن صداهای ضبط شده در هنگام مصاحبه 

بر اساس صورت جلسه پ – 69– 17 / 06 / 93 – کد 0069  به این طرح تعلق گرفت .

2- طرح پژوهشی  خانم دکتر" منصوره تجویدی  " از دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج باعنوان " ارتباط سلامت معنوی و رضایت زناشوئی در زنان شهرستان کرج " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

ب) داوطلبانه و محرمانه بودن اطلاعات آزمودنی ها.

بر اساس صورت جلسه پ –70 –  17 / 06 / 93 – کد 0070  به این طرح تعلق گرفت .

3- طرح پژوهشی  خانم " صدیقه نصرالهی   " از دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " بررسی تأثیر برنامه آموزشی گروهی بر میزان رضایت زناشویی و رضایت جنسی زنان یائسه ی مراجعه کننده به مرکز بهداشت منتخب شهر کرج در سال 1393 " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد  .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

ب) محرمانه بودن اطلاعات آزمودنی ها.

بر اساس صورت جلسه پ – 71 –  17 / 06 / 93 – کد 0071  به این طرح تعلق گرفت .

4- طرح پژوهشی  خانم " صدیقه نصرالهی   " از دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " مقایسه رایحه اسانس زنجبیل و رازیانه بر شدت درد و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان کمالی کرج در سال 1393 " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق در حال حاضر مورد تأیید نمی باشد.بعد از اصلاحات زیر مجدداً در کمیته اخلاق بعدی مطرح گردد.

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

ب) کامل کردن  مرور متون و evidence base  در مورد بارداری

ج) مشاوره با متخصص طب سنتی و استفاده از مشاوره آنان در مطالعه

بر اساس صورت جلسه کد اخلاق   به این طرح تعلق نگرفت .

5- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای " محمد سلیمی ترکمانی " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " روایی و پایایی دستگاه ارزیاب فورمتریک در اندازه گیری ناهنجاری اسکولیوزیس " مطرح شد و اجرای پایان نامه  از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد    .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی داوطلبانه از آزمودنی ها .

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ – 72 –  17 /06 / 93 – کد0072  به این طرح تعلق گرفت .

6- پایان نامه  کارشناسی ارشد آقای " سید رسول یعقوبی " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان" تأثیر تمرینات PNF کششی بر هیپوتونی بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن " مطرح شد و اجرای پایان نامه از نظر کمیته اخلاق منوط به گزارش و ارسال فرمهای رضایت نامه ای کامل از بیماران با ذکر شماره تماس بیماران می باشد.به علاوه اصلاحیات زیر نیز بایستی لحاظ گردد:

الف) مطالعه تحت نظر متخصص طب فیزیکی و یا روماتولوژیست انجام گیرد.

ب ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از سرپرست آزمودنی ها .

ج) ارسال گزارش و فرمهای رضایت نامه کامل از بیماران وبا ذکر شماره تماس بیماران

بر اساس صورت جلسه کد اخلاق طرح منوط به اصلاحات ذکر شده می باشد .