سال 92

نهمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز یکشنبه مورخ  17/6/92  با حضور اعضای کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد و طرح پژوهشی و  پایان نامه های دا نشجویی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

1- طرح پژوهشی خانم سهیلا مقیمی هنجنی با عنوان " بررسی کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرج" از دانشکده پرستاری و مامایی مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-49-17/6/92 ـ کد 0049 به این طرح تعلق گرفت.

2- طرح پژوهشی خانم شراره ضیغمی محمدی با عنوان " بررسی ارتباط استریای بارداری با تصویر ذهنی از جسم دلبستگی مادر به جنین و کیفیت زندگی زنان نخست زا" از دانشکده پرستاری و مامایی مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-50-17/6/92 ـ کد 0050 به این طرح تعلق گرفت.

3- طرح پژوهشی خانم شراره ضیغمی محمدی با عنوان " بررسی ارتباط تیپ شخصیتی دی با متابعت از درمان دارویی و رژیم غذایی کم نمک در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی" از دانشکده پرستاری و مامایی مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

ب) استفاده از مشاوره روان پزشک

بر اساس صورت جلسه پ-51-17/6/92 ـ کد 0051 به این طرح تعلق گرفت.

4- طرح پژوهشی خانم مژگان برنده با عنوان " بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان سینه تحت شیمی درمانی در شهر تهران 1392" از دانشکده پرستاری و مامایی مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-52-17/6/92 ـ کد 0052 به این طرح تعلق گرفت.

 5- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم مونا اقبال بهبهانی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تأثیر دو شیوه تمرینی هشت هفته ای هوازی و موازی بر پارامتر های منتخب بیومکانیک خون و عروق در بیماران قلبی...» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه آزمایش به آزمودنی ها

ج) استفاده از یک مشاور متخصص بیماریهای قلب(که به عنوان مشاور استفاده شده است)

بر اساس صورت جلسه پ-53-17/6/92 ـ کد 0053 به این طرح تعلق گرفت.

 6- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای " امیر حسین افروزی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان "تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر پارامتر های منتخب بیومکانیک خون و عروق در بیماران قلبی 4 هفته پس از آنژیوپلاستی..." مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه آزمایش به آزمودنی ها

ج) استفاده از یک مشاور متخصص بیماریهای قلب(که به عنوان مشاور استفاده شده است)

بر اساس صورت جلسه پ-54-17/6/92 ـ کد 0054 به این طرح تعلق گرفت.

7-  پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "فرزاد سیفی ها چه سو" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان "اثر14روز مصرف بتا الانین بر توان بی هوازی شاخص خستگی و لاکتات خون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در مردان ورزشکار" مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

 الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

ب) استفاده از مشاوره طب ورزشی یا  قلبی - ریوی

8-  پایان نامه کارشناسی ارشد آقای" مهدی نظری" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر دامنه حرکتی کمربند شانه ای و شاخص های تنفسی افراد کم توان کیفوتیک" مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

 الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-55-17/6/92 ـ کد 0055 به این طرح تعلق گرفت.

9-  پایان نامه کارشناسی ارشدآقای"مازیار صابر شهرکی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تأثیر یک دوره برنامه اصلاحی ترکیبی بر میزان کایفوز سینه ای و شاخص های تنفسی دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه" مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-56-17/6/92 ـ کد 0056 به این طرح تعلق گرفت.

10- پایان نامه کارشناسی ارشد خانم" منیره کفایت" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان"تأثیر مصرف دو نوشیدنی انرژی زای هایپ و بیگ بیر بر توان هوازی و بی هوازی فوتبالیست نوجوان"مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-57-17/6/92 ـ کد 0057 به این طرح تعلق گرفت.

 

صورتجلسه کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دهمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز دوشنبه مورخ 25 / 09 / 92 با حضور اعضاء کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامائی تشکیل شد و پایان نامه های دانشجویی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت .

1- پایان نامه کارشناسی ارشد خانم " فائزه مشهدی " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان " تاثیر تمرینات کششی بر دامنه حرکتی و میزان اسپاستیسیتی در اندام فوقانی ورزشکاران فلج مغزی شرکت کننده در ورزش بوچیا "   مطرح شد و اجرای پایان نامه فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ – 58 – 25 / 09 / 92 – کد 0058  به این طرح تعلق گرفت .

2- پایان نامه کارشناسی ارشد خانم " سمانه پیراچه   " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  با عنوان " تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای پسران غیر ورزشکار نابینا 14 تا 18 سال "  مطرح شد و اجرای پایان نامه فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 59 – 25 / 09 / 92 – کد 0059  به این طرح تعلق گرفت .

3- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای " اکبر درخشان   " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  با عنوان " تاثیر تمرینات پلایومتریک در دو نوبت صبح و عصر بر توان بی هوازی ، کورتیزول پلاسمایی و رکورد 50 متر کرال سینه شنا گران  "  مطرح شد و اجرای پایان نامه فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 60 – 25 / 09 / 92 – کد 0060  به این طرح تعلق گرفت .

4- پایان نامه کارشناسی ارشد خانم " فاطمه فلاح   " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  با عنوان " تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت ویتامین E و کوآنزیم Q10 بر شاخص های اکسایشی و کوفتگی عضلانی تاخیری کومیته کاران زن 15 تا 17 سال  "  مطرح شد و اجرای پایان نامه فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 61 – 25 / 09 / 92 – کد 0061  به این طرح تعلق گرفت .

5- پایان نامه کارشناسی ارشد خانم " بهناز چراغی " از دانشکده علوم با عنوان " بررسی پلی مورفیسم های HLA کلاس 2 در دیابت نوع 1 "  مطرح شد و اجرای پایان نامه فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

ب ) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 62 – 25 / 09 / 92 – کد 0062  به این طرح تعلق گرفت .

 

صورتجلسه کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

یازدهمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز دوشنبه مورخ 21 / 12 / 92 با حضور اعضاء کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامائی تشکیل شد و طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت .

1- طرح پژوهشی  خانم " ماندانا حسن زاد  " از دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران با عنوان" بررسی پلی مورفیسهای rs1799929 و rs 1799930 و rs 1799931 در ژنN استیل ترانسفراز2 ( NAT2 ) در گروهی از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پروستات و مقایسه آن با افراد مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات
( BPH ) مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد در طی سالهای 1391 و 1392 " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 63 – 21 / 12 / 92 – کد 0063  به این طرح تعلق گرفت .

2- طرح پژوهشی  خانم " سهیلا مقیمی هنجنی  " از دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج باعنوان " مقایسه تأثیر دو روش گرما درمانی و سرما درمانی بر درد و سر انجام زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه های شهر کرج در سال 1392-1393 " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 64 –  21 / 12 / 92 – کد 0064  به این طرح تعلق گرفت .

3- طرح پژوهشی  خانم " دکتر مانی میر فیضی   " از دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد  .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 65 –  21 / 12 / 92 – کد 0065  به این طرح تعلق گرفت .

4- طرح پژوهشی  خانم " سوسن آبگینه اسفندیاری   " از دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " بررسی ارتباط خود کارآمدی و نگرانی بین دانشجویان پرستاری و مامائی ، دانشجویان روانشناسی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 66 –  21 / 12 / 92 – کد 0066  به این طرح تعلق گرفت .

5- طرح پژوهشی  خانم دکتر" مانی میرفیضی   " از دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " بررسی پلی مورفیسم I/D  ژن ACE در گروهی از زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری " مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد    .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 67 –  21 / 12 / 92 – کد 0067  به این طرح تعلق گرفت .

6- پایان نامه  کارشناسی ارشد خانم " زهرا قنبری ویکی " از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " اثر تمرینات منتخب اسپارک بر مهارت های حرکتی درشت و رفتار های قالبی کودکان اوتیسم 4 – 6 " مطرح شد و اجرای پایان نامه از نظر کمیته اخلاق با احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد  .

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .

بر اساس صورت جلسه پ – 68 –  21 / 12 / 92 – کد 0068  به این طرح تعلق گرفت .

7- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای " سید رسول یعقوبی  " از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان " بررسی تاثیر تمرینات PNF کششی بر هیپوتونی بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن " مطرح شد و اجرای پایان نامه از نظر کمیته اخلاق به دلیل اشکالات مطروحه در ذیل مردود اعلام گردید . لذا بعد از اصلاحات و تکمیل پروپوزال توسط نامبرده برای طرح در کمیته بعدی اخلاق مجدداً ارسال گردد .

الف ) توضیح کلمه ی PNF .

ب ) روش کار ( method ) شرح داده نشده است .

ج ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها .