سال 91

به نام خدا

ششمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز دو شنبه مورخ 18/2/91 با حضور اعضای کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامائی تشکیل شد و پایان نامه های دانشجویی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1- در ابتدای جلسه، سرکار خانم دکتر میر فیضی در خصوص موارد زیر اطلاع رسانی نمودند:

الف- مکاتبات و پیگیری های انجام شده با حوزه های معاونت پژوهشی و اداری-مالی در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای شرکت کننده در جلسه های کمیته اخلاق و اساتید مدعو ارایه دهنده مشاوره به کمیته اخلاق( لازم به ذکر است که در این مورد اخیر پرداخت حق الزحمه به آقای دکتر پارساپور صورت گرفت).

ب- عدم امکان شرکت خانم مهناز شوقی - عضو هیأت علمی، در جلسه های آتی به دلیل حدنصاب غیبت ها بنا به آئین نامه کمیته اخلاق و پیشنهاد جایگزینی ایشان با خانم سهیلا مقیمی هنجنی؛ که مقرر شد مکاتبات لازم در مورد صدور حکم عضویت مشار الیه از سوی جناب آقای دکتر حاجی خانی، ریاست محترم دانشگاه که ریاست کمیته اخلاق را نیز به عهده دارند، صورت گیرد.

ج- عدم بررسی طرح ها و پایان نامه های دانشجویی که از تاریخ اجرای آنها گذشته باشد و مرحله نمونه گیری شان به پایان رسیده است.

به پیشنهاد آقای دکتر خاکسار مقرر گردید فرم رضایتمندی آگاهانه در قسمت اطلاع رسانی عوارض به آزمودنی ها، مورد باز نگری واقع شود؛ به نحوی که این موارد به صورت جزئیات در متن رضایت نامه درج گردد. این پیشنهاد مورد توافق اعضا واقع شد.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم محبوبه کریمی زاد" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تأثیر یک مسابقه ووشو بر میزان دفع ادراری برخی از پروتئین های ادراری و هماچوری در زنان ملی پوش ووشو کار» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-31-18/2/91، کد 0031 به این طرح تعلق گرفت.

4- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم نرگس فرخی نژاد راوری" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تأثیر یک جلسه تمرین شدید درمانده ساز بر تغییرات میزان آهن و برخی شاخص های مرتبط با آن در دوره بازیافت در تکواندوکاران دختر و پسر شهر کرمان» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-32-18/2/91، کد 0032 به این طرح تعلق گرفت.

5- پایان نامه کارشناسی ارشد "آقای وحید احمدی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تأثیر 8 هفته تحریک الکتریکی و تمرینات ژیمناستیک بر پارامتر های الکترومیلوگرافی و الکترونوروگرافی عضله دو قلوی ساق پای ژیمناست های 9 تا 12 ساله » مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها( به دلیل سن کم آزمودنی ها، ضرورت ارایه اطلاعات کامل به والدین وجود دارد).

ب) عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

ج) ضرورت استفاده از یک فرد متخصص طب فیزیکی به نحوی که از متخصص مذکور، نامه ای  مبنی بر همکاری در طرح فوق به کمیته اخلاق ارایه شود

کد اخلاق در صورت شرایط فوق به طرح پژوهشی داده خواهد شد.

 6- پایان نامه کارشناسی ارشد "آقای محمد اسلام دوست" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان " تأثیر 7 روز مصرف داروهای مختلف بتا آلانین بر خستگی عصبی- عضلانی ناشی از فعالیت بیشینه بی هوازی در مردان جوان » مطرح شد و مقرر گردید پژوهشگر، موارد زیر را در اسرع وقت در اختیار کمیته اخلاق قرار دهد:

الف) ارایه مدارک لازم در خصوص safe و مورد تأیید بودن داروی بتاآلانین و همچنین نحوه تهیه آن  ( ذکر نام شرکت و مؤسسات فروشنده دارو).

ب)ارایه مقاله های علمی که نشانگر تجربه استفاده از داروی بتا آلانین در انسان ها بوده است.

ج) کسب فرم رضایت مندی آگاهانه از آزمودنی ها با ذکر دقیق عوارض دارو

د) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

امضای اعضای کمیته پیوست می باشد /.

هفتمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز یکشنبه مورخ 1/5/91 با حضور اعضای کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامائی تشکیل شد و پایان نامه های دانشجویی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

در ابتدای جلسه، سرکار خانم دکتر میر فیضی در خصوص مورد زیر اطلاع رسانی نمودند:

1- مکاتبات و پیگیری های انجام شده با حوزه های معاونت پژوهشی و اداری-مالی در مورد پرداخت حق  الزحمه اعضای شرکت کننده در جلسه های کمیته اخلاق

2- پایان نامه کارشناسی ارشد "آقای محمد اسلام دوست" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" اثر 7 روز مصرف دوزهای مختلف بتاآلانین بر خستگی عصبی-عضلانی ناشی از فعالیت بیشینه بی هوازی در مردان جوان» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق به دلیل رعایت کردن موارد در خواست شده کمیته اخلاق مورخ 18/2/91 از قبیل مورد تایید بودن مکمل استفاده شده – نحوه خرید و تهیه مکمل – ارائه مقاله های علمی مبنی بر آزمایش بر نمونه های انسانی و کسب فرم رضایت مندی و عدم تحمیل هزینه بلامانع تشخیص داده شد.

 بر اساس صورت جلسه پ-33-1/5/91، کد 0033 به این طرح تعلق گرفت.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم مریم بحری" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" پاسخ برخی آنزیم های اکسایشی خون بانوان کاراته کای زبده و مبتدی به یک جلسه فعالیت هوازی بیشینه» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-34-1/5/91، کد 0034 به این طرح تعلق گرفت.

 4- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم منیره کفایت " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" بررسی رابطه عوامل انگیزشی ،فشارزای شغلی و نگهدارنده شغلی با فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

ج)محرمانه ماندن اطلاعات افراد

بر اساس صورت جلسه پ-35-1/5/91، کد 0035 به این طرح تعلق گرفت.

5- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم صبا آزادی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تاثیر کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر غلظت گلوکز ،لاکتات و عملکرد ورزشی متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی در زنان فعال» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-36-1/5/91، کد 0036 به این طرح تعلق گرفت.

6- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم کیانا حسن زاده" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان     " مقایسه برخی عوامل دستگاه ایمنی در دو گروه از زنان یائسه ورزشکار و غیر ورزشکار» مطرح شد و در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-37-1/5/91، کد 0037 به این طرح تعلق گرفت.

7- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم فائزه وحید مقدم " از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تاثیر هشت هفته برنامه ی بازتوانی قلبی-ورزشی بر سرم آدیپونکتین و عوامل خطر زای قلبی ،متابولیکی در بیماران چاق مبتلا به سکته قلبی» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها با ذکر دقیق عوارض احتمالی

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-38-1/5/91، کد 0038 به این طرح تعلق گرفت.

8- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم زهرا احدی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تاثیر مصرف همزمان بتاآلانین و سیترات سدیم برلاکتات،بیکربنات،تواترقلبی،PHو عملکرد ورزشی مردان سنگ نورد داخل سالن» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف)اخذ تاییدیه مصرف مکمل استفاده شده در پژوهش از مراجع مرتبط

ب) مشخص کردن محل فروش مکمل

ج) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

د)عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-39-1/5/91، کد 0039 به این طرح تعلق گرفت.

9- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم پوران رستمی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تاثیر مکمل دهی تیامین پیروفسفات بر توان هوازی،تجمع لاکتات و حداکثر ضربان قلب طی فعالیت بیشینه در دختران فوتبالیست» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف)اخذ تاییدیه مصرف مکمل استفاده شده در پژوهش از مراجع مرتبط

ب) مشخص کردن محل فروش مکمل

ج) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

د)عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-40-1/5/91، کد 0040 به این طرح تعلق گرفت.

9- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم فروغ اسلام پرست" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" مقایسه اثرات سه الگوی بارگیری کراتین (6،4،2 روزه) بر قابلیت های جسمانی و فیزیولوژیک زنان کاراته کای نخبه گیلان» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

ج) به عنوان پلاسبو از نشاسته استفاده شود (در پروپوزال ذکر شود)

د) بیماران از نظر ابتلا به بیماریهایی از قبیل دیابت ،غربالگری شوند(در پروپوزال ذکر شود)

در صورت احراز شرایط فوق کد اخلاق ارایه خواهد شد.

10- پایان نامه کارشناسی ارشد "آقای پیمان ایجی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" پاسخ پروتئین واکنش دهنده C با حساسیت بالا به یک جلسه تمرین تداومی،تناوبی و HIE در مردان غیر ورزشکار» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) استفاده از یک مشاور متخصص بیماریهای داخلی یا قلب به منظور صدور گواهی صحت جسمانی برای آزمودنی ها(قبول مسئولیت و همکاری در اجرای طرح از یک متخصص به کمیته اخلاق ارایه شود.)

ج) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

در صورت احراز شرایط فوق کد اخلاق ارایه خواهد شد.

11- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم مهری محمدی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تاثیر هشت هفته یوگا بر روی سرعت عکس العمل ،تعادل و انعطاف پذیری زنان سالمند غیر فعال» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

ج)تاییدیه صحت و سلامت جسمی برای آزمودنی ها(قبول مسئولیت و همکاری در اجرای طرح از یک متخصص به کمیته اخلاق ارایه شود.)

د)ضرورت حضور یک کارشناس در حین ورزش به منظور جلوگیری از صدمه به آزمودنی ها

در صورت احراز شرایط فوق کد اخلاق ارایه خواهد شد.

12- پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم ثریا موسوی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تاثیر یک برنامه تمرینات استقامتی بر سطوح پلاسمایی BDNFو IGF1 پسران کم توان ذهنی» مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) ضرورت برگه تایید صحت و سلامت جسمانی و روحی از متخصص قلب و داخلی و عصاب و روان

ب) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از قیم رسمی با ارائه مدرک قیمومیت به کمیته اخلاق(ضمیمه فرم رضایت مندی آگاهانه شود.)

ج)مشخص شدن سطح عقب ماندگی ذهنی و ضرورت اینکه آزمودنی فقط مشکل ذهنی داشته باشد و از نظر جسمی سالم باشد.

د) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

در صورت احراز شرایط فوق کد اخلاق تعلق خواهد گرفت.

امضای اعضای کمیته پیوست می باشد /.

هشتمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز چهارشنبه مورخ  6/10/91  با حضور اعضای کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد و طرح پژوهشی و پایان نامه های دا نشجویی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا در مورد موضوع نامه شماره 59135/8 مورخ 19/4/91 در خصوص حق الزحمه شرکت کنندگان در جلسه کمیته اخلاق پزشکی مطرح و اینکه مقرر گردیده به طرح هایی که در خواست مجوز از کمیته اخلاق دارند و ایجاد درآمد زایی می کنند، با نظر رئیس دانشکده پرستاری و مامایی تا 20 درصد هزینه دریافتی به اعضاء جهت شرکت در جلسه و با هماهنگی حوزه اداری و مالی پرداخت گردد، اطلاع رسانی گردید.

بنا به پیشنهاد جناب دکتر خاکسار و سرکار خانم دکتر میر فیضی، مقرر گردید  به ازای ساعت های حضور  اعضای کمیته در جلسه های تشکیل شده، گواهی شرکت و داوری طرح های ارسال شده به کمیته اخلاق، از طرف معاونت پژوهشی و تقدیرنامه به امضای ریاست محترم دانشگاه صادر گردد.

1.پایان نامه کارشناسی ارشد "آقای وحید احمدی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" تأثیر 8 هفته تحریک الکتریکی و تمرینات ژیمناستیک بر پارامتر های الکترومیلوگرافی و الکترونوروگرافی عضله دو قلوی ساق پای ژیمناست های 9 تا 12 ساله »که در ششمین جلسه کمیته اخلاق در پزشکی مطرح شده بود، به دلیل ارائه مدارک در خواست شده(ضرورت استفاده از یک فرد متخصص طب فیزیکی به نحوی که از متخصص مذکور، نامه ای  مبنی بر همکاری در طرح فوق به کمیته اخلاق ارایه شود و کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها( به دلیل سن کم آزمودنی ها، ضرورت ارایه اطلاعات کامل به والدین وجود دارد) بلامانع تشخیص داده شد.

 بر اساس صورت جلسه پ-31-6/10/91 کد 0041 به این طرح تعلق گرفت.

2. پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم فروغ اسلام پرست" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" مقایسه اثرات سه الگوی بارگیری کراتین (6،4،2 روزه) بر قابلیت های جسمانی و فیزیولوژیک زنان کاراته کای نخبه گیلان»که در هفتمین جلسه گمیته اخلاق مطرح شده بود،          به دلیل ارائه مدارک در خواست شده(کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها،  بیماران از نظر ابتلا به بیماریهایی از قبیل دیابت ،غربالگری شوند(در پروپوزال ذکر شود) و عنوان پلاسبو از نشاسته استفاده شود (در پروپوزال ذکر شود) بلامانع تشخیص داده شد.

 بر اساس صورت جلسه پ-31-6/10/91 کد 0042 به این طرح تعلق گرفت.

3. پایان نامه کارشناسی ارشد "آقای پیمان ایجی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" پاسخ پروتئین واکنش دهنده C با حساسیت بالا به یک جلسه تمرین تداومی،تناوبی و HIE در مردان غیر ورزشکار" که در هفتمین جلسه کمیته اخلاق مطرح شده بود، به دلیل ارائه مدارک در خواست شده (استفاده از یک مشاور متخصص بیماریهای داخلی یا قلب به منظور صدور گواهی صحت جسمانی برای آزمودنی ها(قبول مسئولیت و همکاری در اجرای طرح از یک متخصص به کمیته اخلاق ارایه شود.) بلامانع تشخیص داده شد.

 بر اساس صورت جلسه پ-31-6/10/91 کد 0043 به این طرح تعلق گرفت.

4. پایان نامه کارشناسی ارشد"آقای حامد فراگردی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان"تاثیر تمرینات هایپوکسی بر حجمها و ظرفیتهای ریوی منتخب و رکورد شناهای کرال سینه  شناگر های پسر نخبه کشور"مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

 الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه آزمایش به آزمودنی ها

ج) استفاده از یک مشاور متخصص بیماریهای ریه به منظور اسپیرومتری و صدور گواهی صحت جسمانی برای آزمودنی ها(ارایه شد).

بر اساس صورت جلسه پ-31-6/10/91 کد 0044 به این طرح تعلق گرفت.

5. پایان نامه کارشناسی ارشد"آقای محمد حسینی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان "تاثیر 8 هفته مصرف مکمل HMBو تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی مردان تمرین کرده" مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص       داده شد.

 الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

ج) استفاده از یک مشاور متخصص تغذیه درمانی به منظور استفاده از مکمل توسط آزمودنی ها و قبول مسئولیت و همکاری در اجرای طرح (ارایه شد)

د) مکمل ها با شرط تأییدیه وزارت بهداشت و درمان تهیه گردد

بر اساس صورت جلسه پ-31-6/10/91 کد 0045 به این طرح تعلق گرفت.

6. پایان نامه کارشناسی ارشد "خانم گلاره بیگلری" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان "پاسخ سطوح کورتیزول، α-TNF و لاکتات پلاسما به مکمل دهی حاد کوآنزیم- 10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال" مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص داده شد.

 الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه آزمایش  به آزمودنی ها

ج) مکمل ها با شرط تأییدیه وزارت بهداشت و درمان تهیه گردد

بر اساس صورت جلسه پ-31-6/10/91 کد 0046 به این طرح تعلق گرفت.

7. پایان نامه کارشناسی ارشد"خانم آمنه شاهرخ شهرکی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" مقایسه شاخص های استراحتی وضعیت آهن بازیکنان زبده دختر فوتسال و افراد           غیر ورزشکار" مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص     داده شد.

 الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه آزمایش به آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ-31-6/10/91 کد 0047 به این طرح تعلق گرفت.

8. طرح پژوهشی با عنوان " تاثیر مصرف مکمل کارنیتین،کافئین و کارنیتین-کافئین بر سطح اسید لاکتیک و رکورد شنای 400 متر شناگران دختر 15-12 سال نخبه نوجوان" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شد و اجرای طرح پژوهشی فوق در صورت احراز شرایط بلامانع تشخیص       داده شد.

الف)کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه ازآزمودنی ها

ب)عدم تحمیل هزینه آزمایش به آزمودنی ها

ج) صدور گواهی صحت و سلامت جسمانی توسط پزشک متخصص برای آزمودنی ها

د) مکمل ها با شرط تأییدیه وزارت بهداشت و درمان تهیه گردد

  رعایت شود wash outه) دوره 

بر اساس صورت جلسه پ-41-6/10/91 کد 0048 به این طرح تعلق گرفت.

9. پایان نامه کارشناسی ارشد"خانم ملیحه قربانی" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان"مقایسه استفاده از حمام سونا و حوضچه آب سرد بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیک زنان ورزشکار و غیر ورزشکار"مطرح شد ولی بدلیل مغایرت با اصول اخلاق پزشکی واجد شرایط دریافت کد اخلاق نگردید.

10.پایان نامه کارشناسی ارشد"خانم آیدا اسماعیل پور" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان"تأثیر یک دوره تمرینات منتخب هوازی همراه با مصرف مکمل آهن بر برخی متغیر های خونی دختران نوجوان مبتلا به کم خونی"مطرح شد ولی  بدلیل مغایرت با اصول اخلاق پزشکی واجد شرایط دریافت کد اخلاق نگردید.