سال 90

چهارمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز سه شنبه مورخ 17/3/90 با حضور اعضای کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامائی تشکیل شد و طرح ها ی پژوهشی و پایان نامه های به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1 – طرح پژوهشی سرکار خانم سهیلا مقیمی هنجنی با عنوان" بررسی تاثیر رفلکسولوپی پا بر اضطراب ، درد و پیامد های زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه های شهر کرج در سال 90- 89 " از دانشکده پرستاری و مامایی مطرح شد و در صورت رعایت شرایط زیر اجرای این طرح بلامانع است.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی هاو اینکه قرار گرفتن در گروه های تجربی و شاهد به اختیار بیمار گذاشته شود.

ب) عدم تحمیل هزینه به ازمودنی ها

ج ) حفظ محرمانگی اطلاعات

د) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورتجلسه پ- 22 – 17/3/1390 ، کد 0022 به این طرح تعلق گرفت.

2- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر مانی میر فیضی  با عنوان بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 1 و 2 در سال 1390" از دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی مطرح شد و مقرر گردید مشروط به رعایت شرایط زیر اجرای طرح بلامانع باشد.

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها جهت آزمایشات

ج) رعایت جنسیت و رعایت شئون اخلاقی از سوی پرسشگران

د ) حفظ محرمانگی اطلاعات

 ه) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورتجلسه پ- 23 –  17/3/1390کد 0023 به این طرح تعلق گرفت.

3- طرح پژوهشی سرکار خانم مهوش نور بخش با عنوان" تاثیر فعالیت ورزشی بر دیسمنوره دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شد و مقرر گردید مشروط به رعایت شرایط زیر اجرای طرح بلامانع باشد.

الف) جدا بودن مکان ورزش دختران دارای دیسمنوره از نظر رعایت حریم شخصی ایشان

ب) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها در هر جلسه تمرین ورزشی

ج) محرمانه ماندن اطلاعات

د) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ- 24 –  17/3/1390کد 0024 ، به این طرح تعلق گرفت.

4- رساله دکتری سرکار خانم ماندانا گودرزی با عنوان" نقش آموزش از دور در گسترش سلامت عمومی با تاکید بر آموزش از طریق تلفن همراه" از دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور مطرح شد و مقرر گردید مشروط به رعایت شرایط زیر اجرای طرح بلامانع باشد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها و ذکر این نکته که حفظ حریم پیام های آموزشی ارسالی که به صورت سوم شخص مخاطب قرار می گیرند به عهده آزمودنی می باشد.

ب) عدم تحمیل هزینه به ازمودنی ها

ج) محرمانه بودن اطلاعات افراد

د) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورتجلسه پ- 25 –  17/3/1390کد 0025   به این طرح تعلق گرفت.

5- پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مونا خلج زاده با عنوان" اثر تمرینات یوگا بر اضطراب زنان باردار" از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شد و مقرر گردید مشروط به رعایت موارد زیر اجرای طرح بلامانع باشد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها در هر هفته تمرین از آزمودنی ها و نداشتن الزام آزمودنی برای شرکت در مطالعه به هر شکل ممکن

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

ج) محرمانه بودن اطلاعات افراد

د) تائیدیه از پزشک معالج برای نداشتن ممنوعیت ورزشی

ه) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورتجلسه پ- 26 –  17/3/1390کد 0026  به این طرح تعلق گرفت.

امضای اعضای کمیته پیوست می باشد /.

 

پنجمین جلسه شورای کمیته اخلاق در پزشکی در روز دو شنبه مورخ 9/8/90 با حضور اعضای کمیته در محل دفتر شورای دانشکده پرستاری و مامائی تشکیل شد و طرح ها ی پژوهشی و پایان نامه های به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1 – طرح پژوهشی جناب آقای دکتر علیرضا رحیمی با عنوان « تاثیر یک جلسه تمرین بر مانده ساز هیپوکسی بر برخی عوامل سیستم ایمنی، لاکتات و کراتین کیناز شناگران مرد » از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح و بررسی گردید و اجرای طرح فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

بر اساس صورتجلسه پ- 27 – 9/8/1390 ، کد 0027 به این طرح تعلق گرفت.

2 – طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر زرین آجودانی خراسانی با عنوان« بررسی اختلالات اپیتلیال سرویکس  در   پاپ اسمیر های انجام شده در بیمارستان البرز کرج» از دانشکده پرستاری و مامایی مطرح و بررسی گردید و اجرای طرح فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب) عدم تحمیل هزینه آزمایشات به آزمودنی ها

ج ) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورتجلسه پ- 28 – 9/8/1390 ، کد 0028 به این طرح تعلق گرفت.

3- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر مانی میر فیضی  با عنوان «مقایسه ارزشیابی دانش و مهارت های بالینی دانشجویان مامایی با استفاده از آزمون مبتنی بر مشاهده ( OSCE ) با ارزشیابی به روش سنتی» از دانشکده پرستاری و مامایی مطرح و بررسی گردید و اجرای طرح فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف ) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ب  ) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورتجلسه پ- 29 –  9/8/1390کد 0029 به این طرح تعلق گرفت.

 

4- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سیف اله عبدی با عنوان«مقایسه داروی پلاویکس به همراه آسپرین در مقایسه با آسپرین به تنهایی در بیماران بعد از عمل جراحی عروق کرونری ( CABG ) از شرکت دارویی« Sanofi Aventis»

مطرح و بررسی گردید و اجرای طرح فوق در صورت احراز شرایط زیر بلامانع تشخیص داده شد.

الف) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها با اعمال اصلاحات در خواست شده از سوی صاحبنظران که در اختیار پژوهشگر قرار گرفت

ب) در نظر گرفتن پاداش برای آزمودنی ها

بر اساس صورت جلسه پ- 30–  9/8/1390کد 0030 ، به این طرح تعلق گرفت.

5- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی بشارتی از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان" مقایسه اثر یک دوره تمرین منتخب هوازی بر غلظت اینترکولین 6 ،CRP، TN در مردان و زنان سالمند» مطرح شد ولی به دلیل اینکه پژوهشگر از پایان نامه خود دفاع نموده است و امکان در نظر گرفتن شرایط اخلاقی نیز منتفی است ، بنابراین کمیته اخلاق نمی تواند برای این طرح، کد اخلاق صادر نماید و مقرر شد که به دانشکده اعلام گردد.

            مجدداً تأکید شد که به دانشکده ها ی دارای پژوهش های با سوژه انسانی ابلاغ گردد تا طرح های پژوهشی خود را بعد از شورای پژوهشی دانشکده و قبل از معاونت پژوهشی به کمیته اخلاق ارسال نمایند.

امضای اعضای کمیته پیوست می باشد /.